تاریخچه شیشه

۳۱/۰۱/۱۳۹۸

تاریخچه ی شیشه در جهان

پیشینه ی شیشه و شیشه گری تاریخ استفاده از شیشه طبیعی بیش تر به ساخت مهره و منجق های تزیینی و قطعات نوك تیز برای نیزه […]
الان بخرید